„Moterų gi vienuolynai visi be išimties paleidžiami“

Tęsiu savo aptiktų įdomių sovietinių dokumentų apie valstybės ir religinių bendruomenių santykius publikavimą. Ankstesnį įrašą skaitykite čia.

Štai dokumentas iš Vilniaus apskrities archyvo, F. 349, ap. 1a, b. 6, l. 1-2. Tai – religinės paskirties turto nacionalizavimo ir dalies turto suteikimo religinėms bendruomenėms naudotis instrukcija. Joje mane nustebino tai, kad sovietų valdžia visgi stengėsi kažkaip atliepti į tikinčiųjų poreikius (tikėdamasi, kad gal tie poreikiai greitai nunyks – kas be ko). Štai šioje instrukcijoje nurodoma, kad negalima uždaryti maldos namų, jei dėl to tikintiesiems teks iki kitų maldos namų kulniuoti 5-7 kilometrus. Maldos namų uždarymo klausimas taip pat nebuvo paliktas vietos darbo žmonių deputatų tarybų nuožiūrai – maldos namai buvo uždaromi tik LTSR ministrų tarybos nutarimais.

Moterų vienuolynai paleidžiami

Dar šiame dokumente įdomu tai, kad Jėzuitams ir „misionieriams“ neleidžiama aptarnauti tikinčiųjų. Įdomu, kodėl. Nes vėlesniame dokumente Jėzuitų vienuolynams veikti leidžiama…

Taigi, dokumento tekstas:

RELIGINIŲ KULTŲ REIKALŲ TARYBOS
PRIE TSRS MINISTRŲ TARYBOS
ĮGALIOTINIS
LIETUVOS TS RESPUBLIKAI

         Nr. 353    Vilnius, 1948 m. birželio mėn. 24 d.

                              Slaptas.

Švenčionių ap. DARBO ŽMONIŲ TARYBOS
VYKDOMOJO KOMITETO
PIRMININKUI.

   Einant Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaku visų ti-
kybų maldos namų (bažnyčių, cerkvių, sinagogų, mečečių, kirkių ir
t.t.) pastatai yra nacionalisuojami.

   Maldos namų pastatas gali būti išnuomotas religinei
bendruomenei, užsiregistravus pas Tarybos Religinių Kultų reika-
lams prie Ministrų Tarybos TSRS Įgaliotinį LTS Respublikai, neribo-
tam laikui ir nemokamai. Pavyzdinį sutarties projektą prie šio pri-
dedame. Pavyzdinio sutarties projekto reikalinga prisilaikyti su-
darant sutartis su religinėmis bendruomenėmis, dėl pastato perdavi-
mo religinio kulto reikalams.

   Vienkart su šiuo pranešame, kad reikalinga iš anksto
numatyti kuriuos maldos namus reikalinga palikti, o kuriuos reika-
linga likviduoti. Šiuo reikalu reikalinga prisilaikyti šių taisyk-
lių, būtent, kad tikintiesiems netektų per daug toli eiti į maldos
namus, sakysim ne toliau 5 - 7 kilometrus. Ten kur yra artimai mal-
dos namai, vieni nuo kitų, nėra reikalo tokioje vietoje laikyti
dvejus maldos namus, juo labiau, kad tikintieji pilnai telpa vie-
nuose maldos namuose. Tiek dėl parapijinių maldos namų.

   Dabar dėl vienuolynų. Vienuolynui maldos namo pas-
tatas gali būti išnuomotas, jei šitų vienuolių vietoj yra 20 as-
menų. Šiuo atvėju reikalinga vadovautis:

 1) Ar prašomo pastato patalpa atatinka vienuolių
kiekiui.

   2) Ar nėra reikalo, visos esamos šioje vietoje vie-
nuolių grupės, apjungti į vienus maldos namus.
[1 puslapio pabaiga]

   3) Ar dėl mažo vienuolių skaičiaus verta duoti at-
skirus maldos namus.

   Vienkart su šiuo pranešame, kunigai Jezuitai ir Mi-
sijonieriai nebus registruojami kaip kulto tarnautojai ir jie su-
stos teisės pamaldoms ir pamokslams laikyti registruotuose maldos
namuose. Tos religinės bendruomenės, kurios leis jezuitam ir misi-
jonieriam išnaudoti savo maldos namus tuo patim sulaužo sutartį
ir nustja maldos namo pastato, bažnyčia uždaroma.

   Atskiros bažnyčios- maldos namų uždarymas vykdomas
gavus Ministrų Tarybos sutikimą.

RELIGINIŲ KULTŲ REIKALŲ TARYBOS
PRIE TSRS MINISTRŲ TARYBOS
ĮGALIOTINIS
LIETUVOS TS RESPUBLIKAI  [parašas]    (PUŠINIS)

Dar vienas dokumentas iš Vilniaus apskrities archyvo, F. 144, ap. 7, b. 10, l. 4-4a.p. – čia yra instrukcija, kaip turi būti teikiami dokumentai religinių bendruomenių įregistravimui. Aptariamas ir vienuolynų klausimas. Įdomu tai, kad nurodoma, jog galima leisti veikti tik kai kuriems vienuolynams – pranciškonų, kapucinų, jėzuitų, marijonų. Dar įdomiau tai, kad moterų vienuolynams išvis veikti neleidžiama. Jie visi be išimties uždaromi. Kas čia per diskriminacija dėl lyties sovietinėj lygiavoj?

Na štai, išsiaiškinau: pasak istoriko Arūno Streikaus, Pušinis yra „daug ko prirašęs“, tačiau oficialaus sprendimo dėl moterų vienuolynų uždarymo niekada nebuvo. Bažnyčios buvo uždaromos LTSR Ministrų Tarybos sprendimais, tad ir vienuolynams turėjo būti taikoma ta pati tvarka. O tokio sprendimo nebuvo. Pasak vėlesnio to paties Pušinio pasirašyto dokumento „Dėl vienuolynų susilikvidavimo Lietuvos TSR“ (jį paskelbsiu vėliau), moterų vienuolynai, taip pat, kaip ir vyrų, oficialiai nustojo veikti neatlaikę valdžios ekonominės politikos jų atžvilgiu.

Dar vienas aspektas. Nurodoma, kad reikia elgtis skirtingai su lojaliais ir nelojaliais kunigais. Reikėtų iškasti tą instrukciją, kurioje parašyta, ką tai reiškia 🙂

RELIGINIŲ KULTŲ REIKALŲ TARYBOS
PRIE TSRS MINISTRŲ TARYBOS
ĮGALIOTINIS
LIETUVOS TS RESPUBLIKAI

       Nr. 1084    Vilnius, 1948 m. rugpjūčio mėn. 30 d.

                             Slaptas.

Ukmergės APSKRITIES VYKDOMOJO KOMITETO
PIRMININKUI

   Direktyvinių organizacijų tarimu einant Jūs esate įpareigo-
ti imtis žygių, kad visos religinės bendruomenės, maldos namai, jų
komitetai, revizijos komisijos ir kulto tarnautojai, o taip pat ir
vienuolynai būtų užregistruoti pas Religinių Kultų Reikalų Tarybos
prie TSRS Ministrų Tarybos Lietuvos TSR Įgaliotinį. Visos religi -
nės bendruomenės laiku neužsiregistravę privalo būti paleistos, o
maldos namai uždaryti.

   Vienok šitas darbas Jūsų apskrityje silpnai vykdomas.

   Prašau neatidėliojant visoms religinėms bendruomenėms, mal-
dos namams ir kulto tarnautojams duoti nurodymų užsiregistruoti
7 dienų bėgyje, nes antraip religinės bendruomenės bus paleistos,
o maldos namai uždaryti.

   Jūs privalote pristatytus 20 asmenų (kaip minimum) religi-
nės bendruomenės organizatorių -atsakovų sąrašus patvirtinti 2 die -
nų bėgyje ir sudaryti sutartį dėl maldos namo perdavimo religinei
bendruomenei. Visą kitą darbą privalo atlikti patys religinės ben-
druomenės organizatoriai -atsakovai.

   Numatytus uždaryti maldos namus reikia apiforminti taip,
kad būtų pakankamai tas uždarymas pagrįstas. Be to, tuo reikalu Ap-
skrities Vykdomasis Komitetas priima atitinkamą savo nutarimą ir
visa medžiaga tuo reikalu siunčiama mums, tikslu paruošti Ministrų
Tarybos nutarimo projektą ir galutinai apiforminti reikalą. Kol nė-
ra Ministrų Tarybos nutarimo, tol numatyti uždaryti maldos namai
paliekami veikti.

   Tą patį darbą tenka atlikti ir su veikiančiais vienuolynais.
Vienkart pabrėžiu, kad registruojami tik Marijonų, Kapucinų, Jėzu-
itų ir Pranciškonų ordinų centrai, visi kiti vienuolynai ir visi
filialai paleidžiami. Šitai reikia turėti dėmesyje ir visus nere -
gistruotus vienuolynus reikalinga tuoj paleisti, kaip neteisėtai
veikiančios organizacijos. Moterų gi vienuolynai visi be išimties
paleidžiami.

   Be to primename, kad daug kur prasilenkiama su mūsų nurody-
mu, kas dėl kunigų klasifikacijos “lojalus” ir “nelojalus”.
Prie pirmųjų reikia vienaip atsinešti, o prie atrųjų visiš-
kai kitaip.

RELIGINIŲ KULTŲ REIKALŲ TARYBOS
PRIE TSRS MINISTRŲ TARYBOS
ĮGALIOTINIS
LIETUVOS TS RESPUBLIKAI  [parašas]    (PUŠINIS)

Ir trečias dokumentas iš Vilniaus apskrities archyvo, F. 144, ap. 7, b. 10, l. 5 (dokumentas – trečiame anksčiau nurodyto dokumento puslapyje). Pateikiu vertimą iš rusų kalbos. Jame įdomu nebent tai, kad kalbama apie poveikio priemones reakcingiems katalikų kunigams.

RELIGINIŲ KULTŲ REIKALŲ TARYBOS
PRIE TSRS MINISTRŲ TARYBOS
ĮGALIOTINIS
LIETUVOS TS RESPUBLIKAI

         Nr. 1293    Vilnius, 1948 m. rugsėjo mėn. 2 d.

                             Slaptas.

Ukmergės apskrities darbo deputatų tarybos
Vykdomojo komiteto pirmininkui
drg. KRYŽEVIČIUI

Į Jūsų Nr. 1 1948 m. rugpjūčio mėn. 17 d. [raštą]

   Pasiūlyti religinių bendruomenių atstovams septynių dienų
bėgyje pateikti visus reikalaujamus registracinius dokumentus ir
įsiregistruoti pas Religinių Kultų Reikalų Tarybos prie TSRS
Ministrų Tarybos Lietuvos TSR Įgaliotinį.

   Religinės bendruomenės, kurios neturės įregistravimo
pažymėjimo iš mūsų - jų maldos namus reikės uždaryti, o
bendruomenes paleisti.

   Tokie paaiškinimai pateikiami mūsų instrukciniame rašte Nr.
1084 š.m. rugpjūčio mėn. 30 d.

   Ypač reakcingai nusiteikusiai katalikų dvasininkijos daliai
reikia taikyti intensyvesnes poveikio priemones; ekonominį spaudimą /
iškeldinimą iš klebonijų / žemės atėmimą ir t.t.


RELIGINIŲ KULTŲ REIKALŲ TARYBOS PRIE TSRS MINISTRŲ TARYBOS
ĮGALIOTINIS LIETUVOS TSR
        [parašas]    /B. PUŠINIS/

Paskelbta

sukūrė

Žymos:

Komentarai

Atsakymai į “„Moterų gi vienuolynai visi be išimties paleidžiami“”: 2

 1. Rytas Narvydas avataras
  Rytas Narvydas

  dėl trečio dokumento apie poveikį „reakcingai nusiteikusiai katalikų dvasininkijos daliai” – pastebėjau, kad 1949 m. buvo kunigų „sodinimo” banga. Gal aptikai kokią nors direktyvą šiuo klausimu?

  1. Donatas Glodenis avataras

   Kol kas nemačiau tokių. Gali būti, kad ne ten žiūriu, turbūt tokia direktyva galėjo būti labiau MGB nei Įgaliotinio kultų klausimams reikalas?

   Man įdomu visgi pasidarė, kiek LSSR tikinčiųjų persekiojimai buvo motyvuoti ne ateistine kompartijos politika, o noru nuslopinti politinį pasipriešinimą. Kodėl, pvz., reakcingais laikyti tik katalikų kunigai. Kodėl kartais kitos konfesijos, stačiatikiai, musulmonai – susilaukdavo gan palankaus Įgaliotinio dėmesio? Net baptistų, ir tų vadovas yra man sakęs, kad vat, prie sovietų sistema buvo ale racionalesnė nei dabar, jei kas vietinėj valdžioj skriausdavo, galėdavai kreiptis pagalbos į Įgaliotinį.

   Moterų vienuolynų uždarymas tokiai teorijai lyg ir prieštarautų. Kokia ten politika moterų vienuolynuose? Turbūt jie buvo suprasti kaip moterų priespaudos viršūnė…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.