Šiek tiek propagandos iš pokario laikų

Žemiau tiksliai, su visomis teksto ypatybėmis, perspausdinau „Lietuvos laisvės armijos“ propagandinį atsišaukimą, kurį MGB aptiko ir kaip įkaltį prijungė prie partizanų rėmėjų grupės baudžiamosios bylos. Ta grupė buvo MGB „susemta“ gerą pusmetį po mano senelių nužudymo, gyveno jie Žalgirių, Ilgosios lovos ir kituose kaimuose Šiaulių apskrityje, Stačiūnų ir Lygumų valsčiuose, kaimuose, kurie buvo mažiau nei 5 km. nutolę nuo Dimaičių kaimo, kuriame mano seneliai gyveno. Apylinkių žmonės man pasakojo, kad jie sudalyvavo nušaunant vieną moterį, kuri per garsiai kalbėjo, ką mačiusi per kūlimą, kai partizanai suėmė mano senelį. Turiu pagrindo manyti, kad prisidėjo ir prie mano senelių nužudymo. Nors MGB tokių įkalčių anuo metu nebuvo surinkę. Jie visi keliavo į lagerį dešimčiai metų už nusikaltimus sovietinei tvarkai, ir pačioj sovietmečio pabaigoj buvo reabilituoti. Tik vienas jų šiandien gyvas – ir tas deja jau nekalba. Būtų su kuo pasikalbėti, mažų mažiausiai…

Man šis dokumentas pasirodė įdomus tiek turiniu, tiek ir dėl konteksto. Jame daug išpūstų propagandinių teiginių, tiek vertinant tarptautinę to meto padėtį Lietuvos klausimu (prognozuojant vakarų šalių intervenciją į Lietuvą), tiek ir partizanų pajėgas – „šimtai tūkstančių“, ir tai kaip tik tuo metu, kai, SSSR laimėjus karą prieš nacistinę Vokietiją ir birželį paskelbus amnestiją besislapstantiems nuo karinės tarnybos, partizanų ir besislapstančiųjų smarkiai sumažėjo. Kas link konteksto – tai tokį atsišaukimą ko gero skaitė ir mano senelis. Ar bent jau apie tokius buvo girdėjęs.

Mėgstantiems šaltinius: Lietuvos ypatingojo archyvo fondas K-1, Ap. 58. b. P15995, b.l. 259-1 (priedas voke)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Perspausdink ir platink.

    Kompartiečiai ir kiti vadinamosios komunistinės santvarkos
                ŠALININKAI

Tur būt jums žinoma:

  1.kad tarptautinėje politikoje dar ir šiandien Lietuva oficialiai skai-
toma nepriklausoma valstybė.
  2.kad Lietuva nėra Sovietų Sąjungai priskirta.
  3.kad Lietuvoje esanti raudonoji armija, užsienyje yra laikoma laikinąja
okupacine kariuomene
  4.kad einant Atlanto Cartos dėsniais,Krimo konferencijos deklaracija ir
San Francisko kon–jos nutarimais,Lietuvos ir kitų valstybių N E P R I K L A U –
S O M Y B E I pilnai reikštis,trukdančios svetimos karinės jėgos,bus paša–
lintos iš okupuotų kraštų.
  5.kad 1916–1918m.ir 1941-44m.vokiškoji okupacija ir 1919mir 1940-41m. Ir
dabartinė bolševikų okupacija,paliko ir palieka mūsų tautai baisias pasekmes
  6.kad visada už parsidavimą atėjūnams griežtai ir skaudžiai nusikaltėliai
nubaudžiami.Kaip pavizdys gali būti 1941 m.
  7.kad istorijos bėgyje Lietuvon įsiverždavo kryžuočiai,švedai,maskoliai,
vokiečiai ir bolševikai ir kiek pabuvę būdavo priversti apleisti mūsų šalį;
tas pat bus ir su dabartiniais okupantais.
  Žinodami visą tai,jūs šokote su dideliu ir perdėtu stropumu tarnauti bol–
ševikams partorgais,komsorgais istrebiteliais ir net šnipais.Jūs savo tar–
nybomis labai daug pakenkėte tėvynei Lietuvai.Patys netikėjote,kad atėjūnai
jus nuves net ligi brolžudysčių.
  Ar jūs pagalvojote,kodėl šalia lietuvio komisaro ar viršininko visur yra
jo „padėjėjas“ žydas arba rusas?„Padėjėjas“ yra visagalis ir nuo jo viskas pri–
klauso.Mat lietuvis komisaras yra reikalingas tam,kad padėtų savo parašą po
žydo ar ruskio parašytu raštu,ir kad galėtų liaudį mulkinti,neva tai esanti
kokia tai tarybų Lietuva.Ar nematote aukštose vietose daugybės sėdinčių vi–
sokių Grosmanų Mamajevų ir panašių tipų.Mat,Maskvai pritrūko lietuvių išda–
vikų.
  Šiandien Lietuvoje veikia šimtai tūkstančių partizanų po galingaja Lietu–
vos Laisvės Armijos Vėliava.Palygink,kokia menka saujelė liko parsidavėlių
svetimiems atėjūnams.
  Mes ne keršto,ne neapykantos,ne asmeninių sąskaitų vedini,bet žiūrėdami
tėvynės Lietuvos ateities reikalų,šaltai apsvarstę,nusikaltusius tėvynei par–
dudame Karo Lauko Teismui spręsti.Daugybę šnipų ir kitokių parsidavėlių Teis–
mas nubaudė,daugelis įspėtų pasitaisė,o kiti net tėvynės tarnybon stojo ir
yra laimingi,galėdami padėti sunkioje kovoje už Lietuvos laisvę.Gi už kietė–
ję nusikaltėliai, kurie nenori mesti šlykštaus išdaviko darbo, tikrai ir neiš–
vengiamai susilauks liūdno ir skaudaus galo.Kas ko jieško,tą ir gaus.
Jus nusivylusius paliks atėjūnai.Žinokite,kad neišvengsite ir jokiomis prie–
monėmis neišsisuksite nuo užtarnautos bausmės.

  Vilnius,1945.VIII.20.     Lietuvos Laisvės Armijos Štabas

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

O žemiau – keletas atsišaukimų dėl balsavimo iš Dzūkijos, esančių Adolfo Ramanausko Vanago byloje. Šiek tiek labiau išplėstos ir proziškos versijos tos poezijos, kurią žmonos močiutė iš Lazdijų rajono pasakojo skaičiusi anais laikais ant medžių: „Šiandien balsuosi – rytoj nekvėpuosi“. Įdomu, kiek žemiau esančiuose atsišaukimuose surašyti grasinimai buvo įgyvendinti? Man tai keista: vieni varu varė į rinkimus, kiti mirtimi grasino, kad į juos neitų. Ir vieni, ir kiti tokį prievartinį dalyvavimą ir susilaikymą vadino „balsavimu“.

Mėgstantiems šaltinius: Lietuvos ypatingojo archyvo fondas K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 20

b.l. 4:

Nė vienas prie balsavimo urnos!
Už budelius nebalsuokit!
Mirtis bailiui – parsidavėliui!
L.P.

b.l. 5:

Šalin bolševikinės vergijos pančius!
Nė vienas prie balsavimo urnos!
Už tautos budelius nebalsuosim!
Stebėkit ir registruokit parsidavėlius!
Mirtis raudonojo maskolio tarnams!
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!
Lietuvos Partizanai

b.l. 73:

LIETUVI

Tamstai vien gero linkėdami patariame š/m. vasario mėnesio 9 dieną ne tik
neiti balsuoti, bet ir nepasišalinti iš savo sodybos be rimto reikalo.
Kas nepaisydamas šio perspėjimo išdris savo ir tautos žudikų vykdomoj
rinkiminėj komedijoj dalyvauti, tas žudydamas tautą pražudys ir save.
Tad pasirink, ar atsisakydamas balsuoti sau ir T a u t a i gerą darysi,
ar vykdamas balsuoti pasirašysi sau m i r t i e s s p r e n d i m ą .
Partizanai
4-II-1947 mt.

b.l. 167:

LIETUVI !
Išmušė valanda, kada tu turi demokratiniam pasauliui parodyti, kad nori nusimesti
bolševikinės vergijos pančius.
NEI VIENAS PRIE BALSAVIMO URNOS!
Kas eis balsuoti tik iš savo baimės, taps tautos išdaviku.
Primename, kad balsavimo dieną gali įvykti ginkluotų susirėmimų, kurių auka gali
tapti ir tu.
LIETUVOS PARTIZANAI


Paskelbta

sukūrė

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.