Žymų Archyvai: stribai

Miroslavo sovietiniai aktyvistai: „nukauti“ ar tiesiog nužudyti?

Sovietmečio paminklas Miroslave

Prieš pus­me­tį vie­nas Kau­no po­li­ti­kas, ap­si­lan­kęs Aly­taus ra­jo­no Mi­ros­la­vo mies­te­ly­je, pa­si­pik­ti­no ten jau ket­ver­tą de­šimt­me­čių sto­vin­čiu pa­min­klu stri­bams ir so­vie­ti­niams ak­ty­vis­tams. Ant pa­min­klo pui­ka­vo­si so­vie­ti­nė žvaigž­dė, o už­ra­šas skel­bė: „1945.II.13 Mi­ros­la­ve bur­žu­a­zi­niai na­cio­na­lis­tai nu­žu­dė šiuos liau­dies gy­nė­jus ir ta­ry­bi­nius ak­ty­vis­tus…“ (To­liau nu­ro­dy­tas nu­žu­dy­tų­jų są­ra­šas.) Kau­no po­li­ti­kas pa­rei­ka­la­vo pa­min­klą pa­ša­lin­ti, nes jis iš­krai­po is­to­ri­nę re­a­ly­bę: ja­me par­ti­za­nai pa­nie­ki­na­mai va­di­na­mi „bur­žu­a­zi­niais na­cio­na­lis­tais“, o stri­bai gi­ria­mi kaip „liau­dies gy­nė­jai“.

Ta­čiau Mi­ros­la­ve iki šiol te­be­gy­ve­na anuo­met nu­žu­dy­tų as­me­nų ar­ti­mie­ji, ku­rie čia pat pa­pra­šė pa­min­klą iš­sau­go­ti. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras tuo­met pa­siū­lė to­je vie­to­je, gre­ta ar vie­to­je pa­min­klo, įreng­ti at­mi­ni­mo len­tą, ku­ri pri­min­tų 1945-ųjų įvy­kius. Toliau skaityti Miroslavo sovietiniai aktyvistai: „nukauti“ ar tiesiog nužudyti?

Stribų nusikaltimai Šiaulių krašte

Benaršydamas Lietuvos ypatingojo archyvo partijos istorijos fondus (vis bandau rasti ką nors apie savo senelių žūtį) radau štai tokį įdomų dokumentą apie stribų siautėjimus Šiaulių krašte. Šiame dokumente Šiaulių MVD skundžiasi centriniam MGB aparatui dėl Šiaulių MGB žinioje esančių „liaudies gynėjų“ veiksmų, pažeidžiančių „revoliucinę tvarką“. Deja, kadangi šis dokumentas nebuvo vienas tų, kurių ieškojau, nepasižymėjau, kurioj byloj jį radau. Neleistina klaida. Bet vis tiek teikiu jį Jums susipažinti:

stribu-nusikaltimai

Dokumentas atskleidžia įdomų faktą, kad Sovietų tvarkos priežiūros institucijos ne visuomet vienodai suvokė, kas yra leistina. Iš vienos pusės, matyti, kokio lygio buvo kai kurie „liaudies gynėjų“ būriai. Iš kitos pusės – didelis pliusas Šiaulių MVD, siekusiai pažaboti tokį nesankcionuotą smurtą. Toliau skaityti Stribų nusikaltimai Šiaulių krašte